Section author: Mia Doričić, Vedran Miletić

rocRAND: ROCm Random Number Generator

Kod: https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/rocRAND

Dokumentacija: https://codedocs.xyz/ROCmSoftwarePlatform/rocRAND/

rocRAND nudi funkcije za generiranje pseudoslučajnih i kvazislučajnih brojeva.

Podržani generatori su:

Pregled dostupne funkcionalnosti u rocRAND-u

Funkcije koje rade na uređaju

 • rocrand_log_normal() vraća vrijednost dobivenu logaritamskom normalnom distribucijom

 • rocrand_normal() vraća vrijednost dobivenu normalnom distribucijom

 • rocrand_poisson() vraća vrijednost dobivenu Poissonovom distribucijom koristeći zadani generator

 • rocrand_uniform() vraća vrijednost dobivenu uniformnom distribucijom u rasponu (0;1]

Funkcije koje rade na domaćinu

 • rocrand_create_generator() stvara novi generator slučajnih brojeva

 • rocrand_destroy_generator() uništava generator slučajnih brojeva

 • rocrand_generate() stvara 32-bitne cijele brojeve dobivene uniformnom distribucijom (za sve nastavke ove funkcije npr. _uniform, _uniform_double, _uniform_half, _normal, _log_normal pogledajte ovdje: https://codedocs.xyz/ROCmSoftwarePlatform/rocRAND/group__rocrandhost.html)

 • rocrand_set_quasi_random_generator_dimensions() postavlja broj dimenzija kvazislučajnog generatora brojeva

 • rocrand_get_version() vraća verziju biblioteke

Primjer korištenja

Službeni primjer benchmark\benchmark_rocrand_generate.cpp: https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/rocRAND/blob/develop/benchmark/benchmark_rocrand_generate.cpp

Ovaj program prikazuje kako se koriste funkcije za generiranje slučajnih brojeva.

Pogledajmo funkciju main() od koje odabrani program kreće:

int main(int argc, char *argv[])
{
 cli::Parser parser(argc, argv);

 const std::string distribution_desc =
  "space-separated list of distributions:" +
  std::accumulate(all_distributions.begin(), all_distributions.end(), std::string(),
   [](std::string a, std::string b) {
    return a + "\n   " + b;
   }
  ) +
  "\n   or all";
 const std::string engine_desc =
  "space-separated list of random number engines:" +
  std::accumulate(all_engines.begin(), all_engines.end(), std::string(),
   [](std::string a, std::string b) {
    return a + "\n   " + b;
   }
  ) +
  "\n   or all";

 parser.set_optional<size_t>("size", "size", DEFAULT_RAND_N, "number of values");
 parser.set_optional<size_t>("dimensions", "dimensions", 1, "number of dimensions of quasi-random values");
 parser.set_optional<size_t>("trials", "trials", 20, "number of trials");
 parser.set_optional<std::vector<std::string>>("dis", "dis", {"uniform-uint"}, distribution_desc.c_str());
 parser.set_optional<std::vector<std::string>>("engine", "engine", {"philox"}, engine_desc.c_str());
 parser.set_optional<std::vector<double>>("lambda", "lambda", {10.0}, "space-separated list of lambdas of Poisson distribution");
 parser.run_and_exit_if_error();

 std::vector<std::string> engines;
 {
  auto es = parser.get<std::vector<std::string>>("engine");
  if (std::find(es.begin(), es.end(), "all") != es.end())
  {
   engines = all_engines;
  }
  else
  {
   for (auto e : all_engines)
   {
    if (std::find(es.begin(), es.end(), e) != es.end())
     engines.push_back(e);
    }
  }
 }

 std::vector<std::string> distributions;
 {
  auto ds = parser.get<std::vector<std::string>>("dis");
  if (std::find(ds.begin(), ds.end(), "all") != ds.end())
  {
   distributions = all_distributions;
  }
  else
  {
   for (auto d : all_distributions)
   {
    if (std::find(ds.begin(), ds.end(), d) != ds.end())
     distributions.push_back(d);
   }
  }
 }

 int version;
 ROCRAND_CHECK(rocrand_get_version(&version));
 int runtime_version;
 HIP_CHECK(hipRuntimeGetVersion(&runtime_version));
 int device_id;
 HIP_CHECK(hipGetDevice(&device_id));
 hipDeviceProp_t props;
 HIP_CHECK(hipGetDeviceProperties(&props, device_id));

 std::cout << "rocRAND: " << version << " ";
 std::cout << "Runtime: " << runtime_version << " ";
 std::cout << "Device: " << props.name;
 std::cout << std::endl << std::endl;

 for (auto engine : engines)
 {
  rng_type_t rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_XORWOW;
  if (engine == "xorwow")
   rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_XORWOW;
  else if (engine == "mrg32k3a")
   rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_MRG32K3A;
  else if (engine == "philox")
   rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_PHILOX4_32_10;
  else if (engine == "sobol32")
   rng_type = ROCRAND_RNG_QUASI_SOBOL32;
  else if (engine == "mtgp32")
   rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_MTGP32;
  else
  {
   std::cout << "Wrong engine name" << std::endl;
   exit(1);
  }

  std::cout << engine << ":" << std::endl;

  for (auto distribution : distributions)
  {
   std::cout << " " << distribution << ":" << std::endl;
   run_benchmarks(parser, rng_type, distribution);
  }
  std::cout << std::endl;
 }

 return 0;
}

Program počinje inicijalizacijom varijable parser tipa cli::Parser koji je definiran u datoteci cmdparser.h: https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/rocRAND/tree/develop/benchmark Ta će se varijabla koristiti za rasčlanjivanje raznih vrsta naredbi.

Postavljaju se konstante tipa std::string koje će pohranjivati informacije o distribucijama i generatorima i to tako da su informacije odvojene znakom razmaka. Posebno se postavljaju početak i kraj tog znakovnog niza pomoću funkcije std::accumulate (za više informacija proučite std::accumulate na cppreference.com):

const std::string distribution_desc =
   "space-separated list of distributions:" +
   std::accumulate(all_distributions.begin(), all_distributions.end(), std::string(),
     [](std::string a, std::string b) {
       return a + "\n   " + b;
     }
   ) +
   "\n   or all";
const std::string engine_desc =
   "space-separated list of random number engines:" +
   std::accumulate(all_engines.begin(), all_engines.end(), std::string(),
     [](std::string a, std::string b) {
       return a + "\n   " + b;
     }
   ) +
   "\n   or all";

Slijedi postavljanje informacija kao što su veličina, dimenzije, zadatci, distribucije, generatori i lambda (čju ćemo svrhu objasniti u nastavku ove dokumentacije) u rasčlanjivač (parser).

Kao zadnja naredba stoji pokretanje i izlaz u slučaju greške.

parser.set_optional<size_t>("size", "size", DEFAULT_RAND_N, "number of values");
parser.set_optional<size_t>("dimensions", "dimensions", 1, "number of dimensions of quasi-random values");
parser.set_optional<size_t>("trials", "trials", 20, "number of trials");
parser.set_optional<std::vector<std::string>>("dis", "dis", {"uniform-uint"}, distribution_desc.c_str());
parser.set_optional<std::vector<std::string>>("engine", "engine", {"philox"}, engine_desc.c_str());
parser.set_optional<std::vector<double>>("lambda", "lambda", {10.0}, "space-separated list of lambdas of Poisson distribution");
parser.run_and_exit_if_error();

Nastavljamo na dio koji enkapsulira dinamička polja, u ovom slučaju i za engines i za distributions. Kao uvjet stoji da funkcija std::find (za više informacija proučite std::find na cppreference.com), sa određenim početkom i krajem, traži sve elemente u listi koji nisu jednaki kao zadnji, da bi na taj način upisala sve generatore iz prethodno definirane liste all_engines u listu engines. Jednake naredbe stoje i za popis distribucija:

std::vector<std::string> engines;
 {
   auto es = parser.get<std::vector<std::string>>("engine");
   if (std::find(es.begin(), es.end(), "all") != es.end())
   {
     engines = all_engines;
   }
   else
   {
     for (auto e : all_engines)
     {
       if (std::find(es.begin(), es.end(), e) != es.end())
         engines.push_back(e);
     }
   }
 }

 std::vector<std::string> distributions;
 {
   auto ds = parser.get<std::vector<std::string>>("dis");
   if (std::find(ds.begin(), ds.end(), "all") != ds.end())
   {
     distributions = all_distributions;
   }
   else
   {
     for (auto d : all_distributions)
     {
       if (std::find(ds.begin(), ds.end(), d) != ds.end())
         distributions.push_back(d);
     }
   }
 }

Liste all_engines i all_distributions izvan funkcije main():

const std::vector<std::string> all_engines = {
 "xorwow",
 "mrg32k3a",
 "mtgp32",
 "philox",
 "sobol32",
};

const std::vector<std::string> all_distributions = {
 "uniform-uint",
 "uniform-uchar",
 "uniform-ushort",
 "uniform-half",
 // "uniform-long-long",
 "uniform-float",
 "uniform-double",
 "normal-half",
 "normal-float",
 "normal-double",
 "log-normal-half",
 "log-normal-float",
 "log-normal-double",
 "poisson"
};

Slijedi provjera funkcijom ROCRAND_CHECK u kojoj se dobavlja verzija biblioteke putem funkcije rocrand_get_version (za više informacija o ovoj funkciji pogledajte početak ovog teksta). Uz ovu provjeru, slijede još tri HIP_CHECK koji dosežu runtime verziju, identifikacijski broj uređaja i svojstava tog uređaja.

int version;
ROCRAND_CHECK(rocrand_get_version(&version));
int runtime_version;
HIP_CHECK(hipRuntimeGetVersion(&runtime_version));
int device_id;
HIP_CHECK(hipGetDevice(&device_id));
hipDeviceProp_t props;
HIP_CHECK(hipGetDeviceProperties(&props, device_id));

std::cout << "rocRAND: " << version << " ";
std::cout << "Runtime: " << runtime_version << " ";
std::cout << "Device: " << props.name;
std::cout << std::endl << std::endl;

Nakon što su se ispisale iznad navedene informacije, nastavlja se petlja for u kojoj se određuje tip generatora korišten.

for (auto engine : engines)
 {
   rng_type_t rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_XORWOW;
   if (engine == "xorwow")
     rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_XORWOW;
   else if (engine == "mrg32k3a")
     rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_MRG32K3A;
   else if (engine == "philox")
     rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_PHILOX4_32_10;
   else if (engine == "sobol32")
     rng_type = ROCRAND_RNG_QUASI_SOBOL32;
   else if (engine == "mtgp32")
     rng_type = ROCRAND_RNG_PSEUDO_MTGP32;
   else
   {
     std::cout << "Wrong engine name" << std::endl;
     exit(1);
   }

   std::cout << engine << ":" << std::endl;

Jedino što je preostalo u funkciji main() za napraviti je ispis distribucije.

for (auto distribution : distributions)
   {
     std::cout << " " << distribution << ":" << std::endl;
     run_benchmarks(parser, rng_type, distribution);
   }
   std::cout << std::endl;
 }

Došli smo do kraja funkcije main().

Pogledajmo malo detaljnije funkciju koja se poziva u zadnjem koraku funkcije main(), run_benchmarks:

void run_benchmarks(const cli::Parser& parser,
         const rng_type_t rng_type,
         const std::string& distribution)
{
 if (distribution == "uniform-uint")
 {
   run_benchmark<unsigned int>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, unsigned int * data, size_t size) {
       return rocrand_generate(gen, data, size);
     }
   );
 }
 if (distribution == "uniform-uchar")
 {
   run_benchmark<unsigned char>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, unsigned char * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_char(gen, data, size);
     }
   );
 }
 if (distribution == "uniform-ushort")
 {
   run_benchmark<unsigned short>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, unsigned short * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_short(gen, data, size);
     }
   );
 }
 if (distribution == "uniform-half")
 {
   run_benchmark<__half>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, __half * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_uniform_half(gen, data, size);
     }
   );
 }
 if (distribution == "uniform-float")
 {
   run_benchmark<float>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, float * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_uniform(gen, data, size);
     }
   );
 }
 if (distribution == "uniform-double")
 {
   run_benchmark<double>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, double * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_uniform_double(gen, data, size);
     }
   );
 }
 if (distribution == "normal-half")
 {
   run_benchmark<__half>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, __half * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_normal_half(gen, data, size, 0.0f, 1.0f);
     }
   );
 }
 if (distribution == "normal-float")
 {
   run_benchmark<float>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, float * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_normal(gen, data, size, 0.0f, 1.0f);
     }
   );
 }
 if (distribution == "normal-double")
 {
   run_benchmark<double>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, double * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_normal_double(gen, data, size, 0.0, 1.0);
     }
   );
 }
 if (distribution == "log-normal-half")
 {
   run_benchmark<__half>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, __half * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_log_normal_half(gen, data, size, 0.0f, 1.0f);
     }
   );
 }
 if (distribution == "log-normal-float")
 {
   run_benchmark<float>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, float * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_log_normal(gen, data, size, 0.0f, 1.0f);
     }
   );
 }
 if (distribution == "log-normal-double")
 {
   run_benchmark<double>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, double * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_log_normal_double(gen, data, size, 0.0, 1.0);
     }
   );
 }
 if (distribution == "poisson")
 {
   const auto lambdas = parser.get<std::vector<double>>("lambda");
   for (double lambda : lambdas)
   {
     std::cout << "  " << "lambda "
       << std::fixed << std::setprecision(1) << lambda << std::endl;
     run_benchmark<unsigned int>(parser, rng_type,
       [lambda](rocrand_generator gen, unsigned int * data, size_t size) {
         return rocrand_generate_poisson(gen, data, size, lambda);
       }
     );
   }
 }
}

Ova je funkcija u kojoj se ispituje o kojoj je distribuciji riječ. Sastoji se od trinaest grananja naredbom if, svaka od kojih uspoređuje trenutnu vrijednost varijable distribution sa svakom vrijednosti iz liste all_distributions.

Unutar svakog if-a poziva se funkcija koju ćemo detaljizirati u nastavku ove dokumentacije.

Prvo obratimo pažnju na jednu naredbu if:

if (distribution == "uniform-uint")
 {
   run_benchmark<unsigned int>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, unsigned int * data, size_t size) {
       return rocrand_generate(gen, data, size);
     }
   );
 }

Da bi funkcija run_benchmark bila pozvana, mora biti zadovoljen uvjet usporedbe. AKO je uvjet zadovoljen, run_benchmark provodi rocRAND funkciju rocrand_generate uz pomoć varijabli gen, data i size. Varijabla gen je tipa rocrand_generator (više o rocRAND funkcijama možete pročitati na početku ovog teksta).

U ovom slučaju rocrand_generate vratiti će integer broj, s obzirom da distribucija tako nalaže (za više informacija o uniformnoj cjelobrojnoj distribuciji pogledajte std::uniform_int_distribution na cppreference.com).

Ako malo obratite pozornost na svaku od distribucija, primjetiti ćete da svaka traži drugačiji tip vrijednosti:

 • "uniform-uchar" traži char:

if (distribution == "uniform-uchar")
 {
   run_benchmark<unsigned char>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, unsigned char * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_char(gen, data, size);
     }
   );
 }
 • uniform-ushort" traži short:

if (distribution == "uniform-ushort")
 {
   run_benchmark<unsigned short>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, unsigned short * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_short(gen, data, size);
     }
   );
 }

Ako pogledate svaku sljedeću, primjetiti ćete da se pojavljuju i tipovi "normal-half", "normal-float", "normal-double" (za više informacija o normalnoj distribuciji proučite std::normal_distribution na cppreference.com). Ovdje se traži distribucija normalnih brojeva.

if (distribution == "normal-float")
 {
   run_benchmark<float>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, float * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_normal(gen, data, size, 0.0f, 1.0f);
     }
   );
 }

Također, pojavljaju se tipovi "log-normal-*" koji označavaju logaritamsku normalnu distribucije (za više informacija o logaritamskoj normalnoj distribuciji proučite std::lognormal_distribution na cppreference.com).

if (distribution == "log-normal-float")
 {
   run_benchmark<float>(parser, rng_type,
     [](rocrand_generator gen, float * data, size_t size) {
       return rocrand_generate_log_normal(gen, data, size, 0.0f, 1.0f);
     }
   );
 }

Zadnji način distribucije koji vidimo jest "poisson".

if (distribution == "poisson")
 {
   const auto lambdas = parser.get<std::vector<double>>("lambda");
   for (double lambda : lambdas)
   {
     std::cout << "  " << "lambda "
       << std::fixed << std::setprecision(1) << lambda << std::endl;
     run_benchmark<unsigned int>(parser, rng_type,
       [lambda](rocrand_generator gen, unsigned int * data, size_t size) {
         return rocrand_generate_poisson(gen, data, size, lambda);
       }
     );
   }

Poisson distribucija se koristi za opis rijetkih događaja, odnosno događaja koji imaju veliki uzorak i malu vjerojatnost. Ovo je funkcija koja ovisi samo o varijabli lambda. Promjenom varijable lambda mijenja se oblik distribucije (za više informacija o Poissonovoj distribuciji proučite std::poisson_distribution na cppreference.com).

Pogledajmo sada detaljnije funkciju run_benchmark:

void run_benchmark(const cli::Parser& parser,
        const rng_type_t rng_type,
        generate_func_type<T> generate_func)
{
 const size_t size0 = parser.get<size_t>("size");
 const size_t trials = parser.get<size_t>("trials");
 const size_t dimensions = parser.get<size_t>("dimensions");
 const size_t size = (size0 / dimensions) * dimensions;

 T * data;
 HIP_CHECK(hipMalloc((void **)&data, size * sizeof(T)));

 rocrand_generator generator;
 ROCRAND_CHECK(rocrand_create_generator(&generator, rng_type));

 rocrand_status status = rocrand_set_quasi_random_generator_dimensions(generator, dimensions);
 if (status != ROCRAND_STATUS_TYPE_ERROR) // If the RNG is not quasi-random
 {
   ROCRAND_CHECK(status);
 }

 // Warm-up
 for (size_t i = 0; i < 5; i++)
 {
   ROCRAND_CHECK(generate_func(generator, data, size));
 }
 HIP_CHECK(hipDeviceSynchronize());

 // Measurement
 auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
 for (size_t i = 0; i < trials; i++)
 {
   ROCRAND_CHECK(generate_func(generator, data, size));
 }
 HIP_CHECK(hipDeviceSynchronize());
 auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
 std::chrono::duration<double, std::milli> elapsed = end - start;

 std::cout << std::fixed << std::setprecision(3)
      << "   "
      << "Throughput = "
      << std::setw(8) << (trials * size * sizeof(T)) /
         (elapsed.count() / 1e3 * (1 << 30))
      << " GB/s, Samples = "
      << std::setw(8) << (trials * size) /
         (elapsed.count() / 1e3 * (1 << 30))
      << " GSample/s, AvgTime (1 trial) = "
      << std::setw(8) << elapsed.count() / trials
      << " ms, Time (all) = "
      << std::setw(8) << elapsed.count()
      << " ms, Size = " << size
      << std::endl;

 ROCRAND_CHECK(rocrand_destroy_generator(generator));
 HIP_CHECK(hipFree(data));
}

Ako pogledate pomnije u kod ovog programa, primjetiti ćete da je na početku samog koda definiran predložak:

template<typename T>
using generate_func_type = std::function<rocrand_status(rocrand_generator, T *, size_t)>;

U deklaraciji funkcije run_benchmark stoji generate_func koji je proizašao upravo iz tog definiranog predloška, kojeg se koristi u nastavku koda.

Slijedi definicija varijabli size0, trials, dimensions i size gdje su svi dobiveni pomoću Parser dohvaćanja, osim veličine size koja je umnožak vrijednosti dimenzije i rezultata dijeljenja size0 i dimensions.

const size_t size0 = parser.get<size_t>("size");
const size_t trials = parser.get<size_t>("trials");
const size_t dimensions = parser.get<size_t>("dimensions");
const size_t size = (size0 / dimensions) * dimensions;

Nastavljamo sa HIP_CHECK provjerom alocirane memorije, i ROCRAND_CHECK provjerom generatora, i tipa generiranog broja.

rocrand_generator generator;
ROCRAND_CHECK(rocrand_create_generator(&generator, rng_type));

Nakon toga definiramo status, čija će vrijednost biti jednaka rezultatu rocRAND funkcije rocrand_set_quasi_random_generator_dimensions koji je zapravo broj dimenzija generatora quasi-slučajnih brojeva. (Za više informacija o ovoj funkciji možete pogledati na početak ovog teksta):

rocrand_status status = rocrand_set_quasi_random_generator_dimensions(generator, dimensions);

Slijedi provjera; ako vrijednost dobivena u status nije quasi-nasumičan broj, pokreće se ROCRAND_CHECK provjera za status.

if (status != ROCRAND_STATUS_TYPE_ERROR) // If the RNG is not quasi-random
{
  ROCRAND_CHECK(status);
}

Sljedeće se pokreće petlja for u kojoj se provodi ROCRAND_CHECK provjera generirane funkcije.

for (size_t i = 0; i < 5; i++)
 {
   ROCRAND_CHECK(generate_func(generator, data, size));
 }
 HIP_CHECK(hipDeviceSynchronize());

Započinje mjerenje vremena izvršavanja provjere u for petlji koja ovaj puta broji do vrijednosti trials, nakon čega slijedi HIP_CHECK provjera sinkronizacije uređaja:

for (size_t i = 0; i < trials; i++)
 {
   ROCRAND_CHECK(generate_func(generator, data, size));
 }

HIP_CHECK(hipDeviceSynchronize());
 auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
 std::chrono::duration<double, std::milli> elapsed = end - start;

Nakon svega slijedi ispis svih dobivenih rezultata tokom ove funkcije u obliku definiranom putem std::setprecision (za više informacija o funkciji pogledajte std::setprecision na cppreference.com):

std::cout << std::fixed << std::setprecision(3)
      << "   "
      << "Throughput = "
      << std::setw(8) << (trials * size * sizeof(T)) /
         (elapsed.count() / 1e3 * (1 << 30))
      << " GB/s, Samples = "
      << std::setw(8) << (trials * size) /
         (elapsed.count() / 1e3 * (1 << 30))
      << " GSample/s, AvgTime (1 trial) = "
      << std::setw(8) << elapsed.count() / trials
      << " ms, Time (all) = "
      << std::setw(8) << elapsed.count()
      << " ms, Size = " << size
      << std::endl;

Za kraj funkcije uništava se generator, i oslobađa se prethodno alocirana memorija.

ROCRAND_CHECK(rocrand_destroy_generator(generator));
HIP_CHECK(hipFree(data));

Uspješno smo prošli primjer programa koji koristi funkcije biblioteke rocRAND.