Section author: Vedran Miletić, Kristijan Lenković

Python modul PyCUDA: hijerarhija GPU memorije

 • Globalna memorija (pripada rešetki, ključna riječ __device__)

  • Tu se kopiraju argumenti kod poziva funkcije u svim dosadašnjim primjerima

 • Konstantna memorija (pripada aplikaciji, ključna riječ __constant__)

  • Vrši se međuspremanje za brži pristup varijablama od pristupa globalnoj memoriji

  • “Varijable” koje su __constant__ moraju biti deklarirane izvan svih zrna

 • Dijeljena memorija (pripada bloku, ključna riječ __shared__)

  • Može biti statički ili dinamički alocirana

 • Lokalna memorija (pripada niti, nema ključne riječi)

  • Koristi se automatski kod polja deklariranih unutar niti

 • Registri (pripadaju niti, nema ključne riječi)

  • Koristi se varijabli kod polja deklariranih unutar niti

  • Ponekad, ovisno o prevoditelju, može se koristiti i kod polja

Zadatak

 • Deklarirajte varijablu pi tipa float u konstantnoj memoriji i postavite ju na vrijednost 3.14159.

 • Definirajte zrno pi_zapisi(float *polje). Unutar modula, ali van zrna, definirajte polje pi_polje tipa float veličine 200 elemenata u globalnoj memoriji, u koje će svaka od niti zrna pi_zapisi() upisati vrijednost konstante pi. Pokrenite izvođenje zrna sa 20 niti po bloku i 10 blokova. (Uputa: za provjeru točnosti koda možete iskoristiti printf().)