Section author: Domagoj Margan, Vedran Miletić

Rad s Python modulom matplotlib i sučeljem pyplot

Modul matplotlib pruža niz funkcija i metoda za grafičke prikaze podataka u obliku histograma, grafikona, dijagrama, mapa, itd. Podmodulom pyplot omogućen je rad s korisničkim sučeljem koje omogućava rad s funkcijama u stilu MATLAB-a. Izrađeni grafikoni mogu se pohraniti u različite formate, poput png ili pdf.

Uključivanje modula matplotlib sa sučeljem pyplot najčešće se vrši na način:

import matplotlib.pyplot as plt

Osnovne funkcija za crtanje:

 • plt.figure() – inicijalizacija crteža

 • plt.plot() – temeljna funkcija za crtanje zadanih podataka

 • plt.title() – naslov crteža

 • plt.xlabel() – naziv x osi

 • plt.ylabel() – naziv y osi

 • plt.axis() – određivanje raspona osi

 • plt.show() – prikaz nacrtanog

 • plt.savefig() – spremanje crteža

Dodatne funkcije za crtanje:

 • plt.grid() – prikaz mreže kordinatnog sustva

 • plt.fill()

 • plt.arrow() – dodavanje strelice osima

 • plt.xlim() – ograničavanje raspona x osi

 • plt.ylim() – ograničavanje raspona y osi

 • plt.legend() – crtanje legende

Specifični tipovi grafičkih prikaza podataka sa pripadajućim funkcijama za crtanje:

 • histogram – plt.hist()

 • stupčasti grafikon – plt.bar()

 • horizontalni stupčasti grafikon – plt.hbar()

 • grafikon grešaka – plt.errorbar()

 • loglog dijagram – plt.loglog()

 • pita grafikon – plt.pie()

Argumentima funkcije plt.plot() možemo odrediti boje objekata na crtežu:

 • b – plava boja

 • g – zelena boja

 • r – crvena boja

 • k – crna boja

Također, moguće je odrediti i oblik linija korištenih na crtežu:

 • - – neprekidna linija

 • -- – isprekidana linija

 • -. – linija u obliku crta-točka-crta

 • : – točkasta linija

Ostale oblike i boje linija možete pogledati u službenoj dokumentaciji funkcije plt.plot().

import matplotlib.pyplot as plt

labels = 'PPHS', 'DS', 'OS1', 'OS2'
sizes = [22, 11, 75, 63]
colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'red']
plt.pie(sizes, labels=labels, colors=colors)
plt.show()

Todo

Nedostaje zadatak.