Section author: Luka Vretenar

Regularni izrazi i konačni automati

Regularni izrazi

 • Nizovi znakova sa posebnim značenjem koji nam služe za pretragu i opisivanje nekog ulaznog niza znakova.

 • Način specificiranja konačnog automata koji procesira zadani ulazni niz znakova.

 • Imaju podršku u većini programskih jezika i alata koji se danas koriste.

 • Najčešće nam služe za:

  • opisivanje uzoraka u tekstu i pretragu teksta

  • izmjenu i manipulaciju opisanih uzoraka u tekstu

 • Neke od primjena regularnih izraza:

  • sustavi za bojanje sintakse (syntax highlighting)

  • srovjera validnosti podataka kod korisničkog unosa (form validation, text validation)

  • eskstrakcija pojedinih elemenata iz formatiranog niza

 • Primjer regularnog izraza koji opisuje sve prirodne brojeve u nekom tekstu: [1-9][0-9]*.

 • Kako bi nam olakšali izradu i testiranje regularnih izraza postoje razni pomoćni web alati:

 • U ovim vježbama se koriste prošireni regularni izrazi ili ERE.

Uzorci teksta i ostali znakovi

 • Uzorak koji odgovara određenom nizu znakova možemo specificirati kao točno taj niz znakova.

 • Ako pretražujemo tekst za niz Dobar dan, uzorak za traženje tog niza bi bio Dobar dan.

Hint

Važno je paziti na mala i velika slova u uzorcima jer su regularni izrazi osjetljivi na veličinu slova.

 • Ako želimo zadati uzorak koji na određenom mjestu ima bilo koji znak, onda možemo koristiti specijalni znak ..

 • Primjer takvog uzorka je d..r, nizovi koji tom uzorku odgovaraju mogu biti:

  • daar

  • dabr

  • dacr

  • i tako dalje za sve kombinacije dva znaka na mjestima gdje je .

Zadatak

 • Zadan je tekst na dnu poglavlja.

 • Regularnim izrazom označiti sva pojavljivanja riječi Perl.

 • Regularnim izrazom označiti pojavljivanje sve riječi koje počinju sa izraz a završavaju bilo kojim slovom.

 • Određeni znakovi u regularnim izrazima imaju posebno značenje, da bi ih koristili u uzorku kao znakove koje zapravo predstavljaju, potrebno ih je označiti znakom \ ispred samog znaka.

 • Ti znakovi su:

  • \ i /

  • ^ i $

  • .

  • |

  • ?

  • * i +

  • ( i )

  • [ i ]

  • {

 • Primjer je traženje izraza $20, kako sadrži jedan od posebnih znakova potrebno je napraviti regularni izraz \$20 da bi ga mogli tražiti.

 • Specijalni znakovi koji predstavljanju neki element niza su:

  • . – bilo koji znak

  • ^ – označava početak linije

  • $ – označava kraj linije

  • \b – označava početak ili kraj riječi (gdje je riječ odvojena razmacima)

Zadatak

 • Regularnim izrazom označiti izraz (automate) uključujući i zagrade.

 • Regularnim izrazom označiti izraz Perl koji se nalazi na početku linije.

Višestruki izbor i grupiranje

 • Moguće je pretraživati izraze koji mogu biti sastavljeni od jednog ili više različitih podnizova.

 • Da bi specificirali pretragu po jednom i drugom nizu koristimo simbol | kojem ih odvajamo.

 • Regularni izraz jedan|dva će nam pronaći nizove jedan i dva.

Zadatak

 • Regularnim izrazom označiti sve nizove reg i izraz u zadanom tekstu.

 • Ako želimo specificiratid da su pojedini podnizovi djelovi većeg niza koji tražimo, možemo grupirati pojedine višestruke izbore u odvojene grupe koristeći ( i ).

 • Regularni izraz gr(a|e)y će nam pronaći nizove gray i grey.

Zadatak

 • Regularnim izrazom označiti sve nizove ama i aka grupirajući po slovu m ili k u zadanom tekstu.

Klase znakova

 • Već smo vidjeli da sa . možemo specificirati da želimo bilo koji znak na određenom mjestu, no ako želimo da bude samo jedan od definiranih znakova možežmo koristiti klase znakova.

 • Klasa znakova se definira unutar [ i ], primjer [abcd] i [0-9].

 • Klasom znakova definiramo da određeni znak u nizu možež biti jedan od znakova u toj klasi.

 • Regularni izraz [Dd]obar dan će nam pronaći nizove Dobar dan i dobar dan.

Zadatak

 • Pronaći sva velika slova u zadanom tekstu.

 • Pronaći sva velika slova i znamenke 0 i 1.

 • Pronaći sve brojeve duljine 4 u tekstu, pronađeni niz ne smije biti sastavljen ododvojenih znakova.

 • U klasama možemo definirati i raspone znakova koristeći - da odvojimo početni i krajnji znak u rasponu.

 • Klasu [abcdefghijklmnoprsquvwxz] koja nam predstavlja sva mala slova, možemo zapisatiti i kao [a-z].

 • Ako želimo obrnuti znakove koje predstavlja klasa, koristimo znak ^ na početku klase.

 • Regularni izraz [^0-9] će nam pronaći sve znakove koji nisu znamenke 0123456789.

Zadatak

 • Pronaći sve znamenke koji nisu 0.

 • Pronaći sva slova koja nisu u rasponu od a do j i koja nisu znakovi ( i ).

Ponavljanja izraza

 • Ako želimo da se određeni znak, klasa znakova ili grupa znakova ponavlja nula, jednom ili više puta, možemo koristiti modifikatore ponavljanja.

 • Modifikatori ponavljanja su ?, + i * i nalaze se nakon znaka, klase ili grupe čije ponavljanje određuju.

 • Značenja pojedinih modifikatora su:

  • ? – znak koji prethodi se može pojaviti jednom ili nijednom

  • + – znak koji prethodi se može pojaviti jednom ili više puta

  • * – znak koji prethodi se može pojaviti nijednom ili više puta

 • Regularni izraz [a-z]* će nam pronaći sve nizove koji sadrže samo mala slova: a, aa, ab, asdf

 • Regularni izraz abc? će pronaći nizove ab i abc.

Zadatak

 • Pronaći sve brojeve duljine jedan ili više koristeći klasu i ponavljanja.

 • Pronaći sve nizove velikih slova koristeći klasu i ponavljanja.

 • Pronaći sve riječi koji započinju velikim slovom i završavaju malim slovima.

 • Ponavljanja također možemo specificirati i brojčanim vrijednostima m i n u modifikatoru oblika {m,n} gdje su:

  • {0,1} – ekvivalentno ?

  • {1,} – ekvivalentno +

  • {0,} – ekvivalentno *

  • {m,n} – znak, klasa ili grupa se ponavlja najmanje m a najviše n puta

Zadatak

 • Pronađi sve riječi koji su duljine veće od 8 znakova.

Primjena u alatu grep

 • Na svim Linux sustavima postoji alat koji nam omogućuje pretragu teksta koristeći regularne izraze.

 • Alat grep podržava proširene regularne izraze i možemo ga pozvati slijedećom naredbom:

  egrep "regex" datoteka
  
 • Gdje je regex regularni izraz koji pretražujemo a datoteka naziv daoteke u kojoj pretražujemo.

 • Izlaz iz programa su sve linije koje sadrže tražene izraze.

Zadatak

 • Koristeći alat egrep pretraživati datoteku /etc/passwd iz komandne linije.

 • Pronaći sve linije koje imaju izraze /var ili /bin.

 • Pronaći sve linije koje počinju sa nizom slova duljim od 4.

 • Pronaći sve linije koje završavaju na bash.

 • Pronaći sve linije dulje od 50 znakova.

 • Pronaći sve brojeve koji započinju sa znamenkom 1.

Tekst za vježbe

Porijeklo regularnih izraza leži u teoriji automata i teoriji formalnih jezika, pri čemu su oboje discipline teoretskog računarstva.
Ove discipline proučavaju modele računanja (automate) te načine opisa i klasifikacije formalnih jezika.
Matematičar Stephen Kleene je 1950-ih opisao ove modele koristeći matematičku notaciju zvanu regularni skupovi.
Ken Thompson je ugradio ovu notaciju u uređivač QED, a potom i u Unix editor ed, što je s vremenom dovelo do uporabe regularnih izraza u grep-u.
Otad se regularni izrazi naširoko koriste u Unixu i Unixoidnim pomoćnim programima kao što su expr, awk, Emacs, vi, lex i Perl.

Perl i Tcl regularni izrazi su izvedeni iz regex biblioteke koju je napisao Henry Spencer, iako je Perl kasnije proširio Spencerovu regex biblioteku i dodao mnogo novih svojstava.
Philip Hazel je razvio PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) koji jako dobro oponaša funkcionalnost regularnih izraza u Perlu, i kojeg koriste mnogi moderni programski alati kao što su PHP, ColdFusion, i Apache.
Dio napora uloženog u dizajn Perla 6 je baš u smjeru poboljšanja integracije Perlovih regularnih izraza, te povećanju njihovog područja djelovanja u svrhu dozvole definicije tzv. 'parsing expression grammar'.
Rezultat je mini-jezik zvan Perl 6 pravila, koja se koriste kako za definiciju gramatike Perla 6 tako i kao alat Perl programerima.
Ova pravila čuvaju sva svojstva regularnih izraza, ali i dozvoljavaju definicije u BNF stilu parsera tehnikom rekurzivnog spusta preko potpravila.

Korištenje regularnih izraza u strukturiranim informacijskim standardima (za modeliranje dokumenata i baza podataka) se pokazalo vrlo važnim, počevši od 1960-ih te se proširujući 1980-ih konsolidacijom industrijskih standarda kao što je ISO SGML.
Jezgra standarda jezika specifikacije strukture su regularni izrazi.
Jednostavnija i evidentnija uporaba jest u groupnoj sintaksi DTD-a.

Izvor: Wikipedia

Konačni automati

 • Regularni izraz zadan nizom specijalnih znakova se prije korištenja u računalu pretvori u konačni automat.

 • Optimalan alat za izvršavanje regularnog izraza.

 • Mogu opisivati i mnoge druge pojave vezane za svijet oko nas.

digraph finite_state_machine {
 rankdir=LR;

 node [ shape = point ]; s
 node [ shape = doublecircle, label = "S1" ] S1;
 node [ shape = circle, label = "S2" ] S2;

 s -> S1;
 S1 -> S1 [ label = "1" ];
 S1 -> S2 [ label = "0" ];
 S2 -> S1 [ label = "0" ];
 S2 -> S2 [ label = "1" ];
}
 • Čitanjem određenog ulaznog znaka, konačni automat prelazi u novo stanje i generira neki izlazni znak.

 • Određeni konačni automat definiran je:

  • stupom stanja u kojima se taj automat može nalaziti

  • skupom ulaznih znakova koje taj automat može pročitati sa ulaza

  • skupom prijelaza koji definiraju kako automat prelazi u nova stanja

Deterministički konačni automati

 • Najjednostavniji oblik konačnog automata.

 • Determinizam konačnog automata nam govori da za pojedini ulaz i određeno stanje postoji samo jedno novo stanje u koji taj automat može preći.

 • Konačni automat možemo specificirati:

  • matematičkom definicijom

  • tablicom prijelaza

  • grafičkim prikazom

 • Matematički, konačni automat možemo specificirati parom skupova: \(A=(Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)\)

  • \(Q\) – skup svih stanja u kojima može biti automat

  • \(\Sigma\) – skup svih ulaznih znakova koje automat može pročitati

  • \(\Delta\) – skup svih funkcija prijelaza, funkcije su oblika \(\delta(q, \sigma) = q\)

  • \(q_0\) – početno stanje u kojem se nalazi automat prije čitanja znakova

  • \(F\) – skup svih prihvatljivih stanja, stanja u kojima prihvaćamo pročitani niz kao ispravan

Zadatak

 • Za konačni automat zadan matematičkom definicijom napraviti tablicu prijelaza i grafički prikaz:

\[Q = \{S, A\}; \Sigma = \{a, b\}; q_0 = S; F = \{A\}; \delta_0(S, a) = A; \delta_1(S, b) = A; \delta_2(A, a) = S; \delta_3(A, b) = A\]
 • Za isti atuomat provjeriti da li prihvaća ulazni niz znakova baab.

 • Iz zadane matematičke definicije konstruiramo tablicu prijelaza:

  a

  b

  >

  S

  A

  A

  0

  A

  S

  A

  1

 • Grafički prikaz istog automata:

  digraph finite_state_machine {
 rankdir=LR;

 node [ shape = point ]; s
 node [ shape = circle, label = "S" ] S;
 node [ shape = doublecircle, label = "A" ] A;

 s -> S;
 S -> A [ label = "a, b" ];
 A -> S [ label = "a" ];
 A -> A [ label = "b" ];
}
 • Provjera da li konačni automat prihvaća zadani niz baab se vrši postupkom:

  \[S \xrightarrow{b} A \xrightarrow{a} S \xrightarrow{a} A \xrightarrow{b} A\]
 • Niz je ispravan i prihvaća se jer je završno stanje \(A\) u skupu prihvatljivih stanja \(F\).

Zadatak

 • Za konačni automat zadan matematičkom definicijom napraviti tablicu prijelaza i grafički prikaz:

\[ \begin{align}\begin{aligned}Q = \{pp, np, pn, nn\}; \Sigma = \{0, 1\}; q_0 = pp; F = \{pp, nn\}\\\delta_0(pp, 1) = pn; \delta_1(pp, 0) = np; \delta_2(pn, 1) = pp; \delta_3(pn, 0) = nn; \delta_4(np, 1) = nn; \delta_5(np, 0) = pp; \delta_6(nn, 1) = np; \delta_7(nn, 0) = pn\end{aligned}\end{align} \]
 • Za isti atuomat provjeriti da li prihvaća ulazni niz znakova 10110.