Section author: Luka Vretenar

Osnove rada sa komandnom linijom

 • Komandna linija (eng. command line interface, CLI) je način upravljanja računalom unosom tekstualnih naredbi koje se predaju operacijskom sustavu za izvršavanje.

 • Većina računalnih korisnika se susrela pretežito sa grafičkim sučeljima (eng. graphical user interface, GUI), koja iako najpopularnija nisu i najrasprostranjenija.

 • Upravljanje računala komandnom linijom pruža veliku fleksibilnost, posebice kada su u pitanju operacije nad tekstualnim podacima, no nedostatak je ograničenje samo na tekstualni unos.

 • Operacijski sustavi GNU/Linux pružaju više grafičkih korisničkih sučelja, kao i više sučelja komandne linije, no danas najrasprostranjenije sučelje za komandnu liniju je program bash.

Pristup komandnoj liniji

 • Iako imamo mogućnost rada na sustavu koji je podignut isključivo u komandnu liniju, najlakši način da joj pristupimo je iz grafičkog sučelja pokretanjem emulatora komande linije (eng. terminal emulator).

 • Emulator komandne linije možete pronaći instaliran među ostalim aplikacijama na vašem sustavu.

 • U slučaju računala koje imate na vježbama, emulator komandne linije se naziva Konsole.

Zadatak

 • Pokrenite emulator komandne linije.

 • Pri pokretanju komandne linije dočekati će vas polje za unos (eng. prompt):

  korisnik@racunalo:~$
  
 • Polje za unos sadrži određene korisne informacije:

  • ime trenutnog korisnika pod kojim smo logirani na sustav

  • naziv računala na kojem smo logirani

  • trenutnu putanju na direktorij u datotečnom sustavu u kojem se nalazimo

 • Iza znaka $ možemo upisivati vlastite naredbe.

 • Naredbe se izvršavaju u direktoriju u kojem se nalazimo u trenutku pokretanja te naredbe!

 • Naredbe su oblika:

  naredba -parametar argument1 argument2 ...
  

Hint

Pri pisanju naziva naredbe, možemo na tipkovnici pritisnuti dva puta tipku <Tab> da dobijemo popis svih naredbi koji započinju unesenim slovima.

 • Svaka naredba može imati nijedan, jedan ili više parametara kao i nijedan, jedan ili više argumenata.

 • Parametre prethodi simbol - i oni govore kako da se naredba ponaša.

 • Svi argumenti iza naziva naredbe moraju biti odvojeni praznim znakom.

 • Izvršavanje unesene naredbe izvodimo pritiskom tipke Enter.

Hint

U slučaju da želimo prekinuti izvršavanje naredbe koja se odvija dugo ili se čini da se zamrznula, možemo to učiniti kombinacijom tipki <Ctrl> + C.

Hint

Za sve naredbe koje će biti spomenute može se pristupiti dokumentaciji u komandnoj liniji naredbom man dajući kao argument naziv aplikacije, iz dokumentacije izlazimo tipkom q.

Datotečni sustav

 • Datotečni sustav možemo zamisliti kao stablo direktorija i datoteka koje se grana na svakom direktoriju.

 • Linux, kao i ostali Unix sustavi koristi unificirani datotečni sustav:

  • svi uređaji za pohranu se nalaze pod istim stablom direktorija

 • Vrh stabla datotečnog sustava označavamo znakom / i nazivamo korjenom (eng. root).

  /
  ├── bin
  ├── boot
  ├── dev
  ├── etc
  ├── home
  │   └── lukav
  │    ├── Desktop
  │    ├── Documents
  │    ├── Downloads
  │    ├── Music
  │    ├── Pictures
  │    └── Public
  ├── lib
  ├── lib64
  .
  .
  
 • Put do pojedinih direktorija i datoteka u datotečnom sustavu može biti zadan:

  • relativno, od direktorija u kojem se trenutno nalazimo

  • apsolutno, cjela putanja do direktorija od korjena /

 • U slučaju da zadajemo put relativno, od direktorija u kokjem se nalazimo, zapisujemo ga:

  put/do/direktorija/
  put/do/datoteke
  
 • Kada imamo apsolutni put od korjena /:

  /apsolutni/put/do/direktorija/
  /apsolutni/put/do/datoteke
  
 • Putanje za direktorije i za datoteke se razlikuju po tome što putanja za direktorije završava znakom /.

 • Znak / se pored označavanja korjena datotečnog sustava koristi i za odvajanje direktorija u putanji.

Hint

Kod pisanja putanji u komandnoj liniji, možemo dva puta pritisnuti tipku <Tab> na dipkovnici da dobijemo popis svih datoteka u putanji čije ime započinje unesenim znakovima.

 • Pored navedenih putanji u datotečnom sustavu postoje dodatne specijalne putanje:

  • .. – pokazuje na direktorij iznad onog u kojem se trenutno nalazimo

  • . – pokazuje na trenutni direktorij u kojem se nalazimo

  • ~ – pokazuje na home direktorij, to je direktorij u kojem se nalaze svi podaci trenutnog korisnika sustava

  • / – korjen datotečnog sustava, u kojem se nalaze svi ostali direktoriji i datoteke

 • Moguće je iz prikazanih specijalnih putanji i navedenih oblika putanji graditi kompleksne putanje spajanjem znakom /.

Hint

Znak ~ se naziva tilda i možete je dobiti kombinacijom tipki <AltGr> + 1.

Hint

Svaki korisnik na sustavu ima vlastiti home direktorij koji se nazali u /home/korisnik gdje je korisnik naziv korisnika. Pojedini korisnik može upravljati datotekama samo u vlastitom home direktoriju.

Upravljanje direktorijima

Ispis trenutne pozicije – naredba pwd

Zadatak

 • Ispišite putanju direktorija u kojem se trenutno nalazite uz pomoć naredbe pwd.

Ispis sadržaja direktorija – naredba ls

 • Naredbom ls možemo ispisati sadržaj direktorija u kojem se trenutno nalazimo.

 • Naredbi možemo postaviti dodatne argumente koje mjenjanju njezino izvršavanje:

  • argument -a prikazuje i sakrivene datoteke i direktorije

  • argument -l prikazuje detalje za svaku datoteku i direktorij, detalji su prava pristupa, veličina i vrijeme izmjene

  • putanju do nekog direktorija, govori naredbi ls da nam da ispis sadržaja nekog drugog direktorija koji joj specificiramo

  ls
  ls -a
  ls -l
  ls -a -l
  ls /apsolutna/putanja/
  ls relativno/
  

Zadatak

 • Ispišite sadržaj trenutnog direktorija u kojem se nalazite.

 • Ispišite sadržaj trenutnog direktorija uključujući i sakrivene datoteke.

 • Ispišite sadržaj direktorija koji se nalazi iznad vašeg home (~) direktorija.

 • Ispišite sadržaj korjena (/) datotečnog sustava.

Promjena pozicije u datotečnom sustavu – naredba cd

 • Za promjenu trenutnog direktorija u kojem se nalazimo možemo koristiti naredbu cd.

 • Naredba prima jedan argument koji je putanja u direktorij u koji želimo ući.

  cd direktorij
  cd /putanja/
  cd ..
  cd ../..
  cd ~
  
 • Argument može biti putanja zadana:

  • relativno, od trenutnog direktorija

  • apsolutno

Zadatak

 • Postavite se u korjen datotečnog sustava.

 • Postavite se u direktorij /usr/.

 • Postavite se u direktorij /usr/local/ relativnom putanjom.

 • Provjerite trenutnu lokaciju sa pwd.

 • Za promjenu direktorija možete koristiti i specijalne putanje:

  • .. da odemo u direktorij iznad

  • ~ da odemo u naš home direktorij

Zadatak

 • Postavite se u vlasiti home direktorij.

 • Odite direktorij iznad onog u kojem se trenutno nalazite.

 • Provjerite trenutnu lokaciju sa pwd.

Izrada novog direktorija – naredba mkdir

 • Naredba mkdir prima jedan argument, naziv direktorija kojeg želimo kreirati.

 • Putanja do direktorija može biti zadana relativno i apsolutno.

  mkdir novidirektorij
  mkdir novidirektorij/drugidirektorij
  mkdir /apsolutno/novidirektorij
  
 • Ukoliko se samo zada naziv direktorija, izraditi ćemo ga gdje se trenutno nalazimo u datotečnom sustavu.

Zadatak

 • Pozicionirajte se u vaš home direktorij.

 • Izradite direktorij oi1.

 • U direktoriju oi1 izradite dva direktorija: vjezbe i predavanja.

 • Ispišite sadržaj direktorija oi1.

Brisanje postojećeg direktorija – naredba rmdir

 • Naredbom rmdir brišemo pojedini direktorij iz datotečnog sustava, naziv direktorija zadajemo argumentom.

  rmdir direktorij
  rmdir putanja/direktorij
  
 • Važno je da je direktorij kojeg brišemo prazan, inače ga ne možemo obrisati naredbom rmdir!

Zadatak

 • Pobrišite sve direktorije iz prethodnog zadatka.

 • Naredbom ls provjerite da su svi pobrisani.

Upravljanje datotekama

Brisanje datoteka – naredba rm

 • Datoteke možemo izbrisati naredbom rm, na način da naziv datoteke ili putanju do nje specificiramo kao argument naredbi.

  rm datoteka
  rm /put/do/datoteka
  
 • U većini slučajeva nepovratno briše zadanu datoteku!

Zadatak

 • Prepisati i izvršiti naredbu touch prazna.txt u trenutnom direktoriju.

 • Provjeriti postojanje datoteke prazna.txt naredbom ls.

 • Pobrisati datoteku.

Kopiranje datoteka – naredba cp

 • Datoteke kopiramo naredbom cp, potrebna su dva argumenta:

  • izvor

  • destinacija

 • Kao drugi argument možemo zadati i put do direktorija, u tom slučaju kopiramo datoteku pod istim imenom u taj direktorij.

  cp izvor destinacija
  cp /put/do/izvor /put/do/destinacije/
  

Zadatak

 • Kreirati praznu datoteku naredbom touch prazna.txt u trenutnom direktoriju.

 • Kopirati tu datoteku u isti direktorij pod nazivom kopija.txt.

 • Napraviti novi direktorij pohrana i iskopirati prazna.txt u njega.

Pomicanje datoteka, – naredba mv

 • Naredba mv nam služi za pomicanje datoteke između direktorija, i kao cp prima dva argumenta.

  mv izvor destinacija
  mv /put/do/izvor /put/do/destinacije/
  
 • Naredbu mv koristimo i za preimenovanje datoteke ako radimo pomicanje u istom direktoriju pod drugo ime.

Zadatak

 • Kreirati praznu datoteku naredbom touch prva.txt u trenutnom direktoriju.

 • Preimenovati ju u druga.txt.

 • Premjestiti druga.txt u direktorij pohrana iz prethodnog zadatka.