Section author: Luka Vretenar

Pretraživanje, prava pristupa, rad sa tekstom

Pretraživanje datoteka i direktorija

Filtriranje naziva datoteka po obrascima

 • Komandna linija bash koju koristimo omogućuje nam zadavanje naziva datoteka ili direktorija preko određenih uzoraka.

 • Na taj način možemo obuhvatiti više datoteka ili direkotirja odjednom.

 • Ta funkcionalnost bash komandne linije se naziva glob expansion.

 • Primjer:

  • brišemo više datoteka koje završavaju na .txt

  • ispisujemo sadržaj direktorija filtrirajući samo datoteke koje završavaju na .txt

  ls *.txt
  rm *.txt
  
 • Takvi uzorci se nazivaju globs i sastoje se od teksta po kojem filtriramo i simbola:

  • * – zamjenjuje nam više znakova u nazivu

  • ? – zamjenjuje nam jedan znak u nazivu

Zadatak

 • Ispišite sadržaj direktorija /usr/bin/ filtrirajući samo datoteke čiji naziv započinje znakom b.

Pretraživanje datoteka u datotečnom sustavu

 • Datotečni sustav možemo pretraživati naredbom find.

 • Naredba pretražuje počevši od zadanog direktorija, sve direktorije ispod njega u potrazi za danim nazivom datoteke.

 • Mogu se koristiti uzorci za pretragu.

 • U najjednostavnijem obliku, pretražujemo po nazivu datoteke naziv u nekom direktoriju direktorij (-name je dio naredbe):

  find direktorij -name naziv
  
 • Postoje različiti argumenti sa kojima možemo specificirati pretragu po veličini datoteke, vremenu izmjene itd. Za opise pojedinih argumenata konzultirati dokumentaciju naredbe.

Zadatak

 • Potražiti u direktoriju /usr/share/ sve datoteke naziva index.html.

Prava pristupa datotekama i upravljanje pravima

Način rada prava pristupa

 • Operacijski sustav Linux nam omogućuje upravljanje vlasništvom i pravima pristupa datotekama i direktorijima pojedinim korisnicima.

 • Za provjeru vlasništva i prava nad pojedinom datotekom možemo iskoristiti naredbu ls -l.

 • Primjer dobivenog izlaza:

  drwxr-xr-x 2 lukav lukav 4096 Nov 9 22:38 direktorij
  -rw-r--r-- 1 lukav lukav  74 Nov 9 22:38 primjer.txt
  
 • Od značaja su nam vrijednosti prvog, trećeg i petog stupca:

  • -rw-r--r-- je niz znakova koji nam definira prava pristupa

  • lukav je korisnik koji je vlasnik prikazane datoteke

  • lukav koji se pojavljuje drugi put, je naziv grupe korisnika

  • 74 je veličina datoteke u bajtovima

Hint

Linux je višekorisnički sustav te omogućuje upravljanje vlasništvom datoteka za svakog korisnika, pored korisnika postoje i grupe korisnika koje također mogu biti vlasnici datoteka.

 • Niz koji definira prava pristupa možemo dalje podijeliti na četri segmenata:

  d rwx rwx rwx
  
 • Niz prava pristupa se sastoji od četri segmenata:

  • prvi segment je samo jedan znak i može biti - ili d, u slučaju da je d specificira nam da se radi o direktoriju

  • drugi segment sadrži tri znaka rwx ili - na mjestu bilo kojeg znaka, specificira nam pravo pristupa vlasnika datoteke

  • treći segment je sličan drugom, specificira pravo pristupa grupi korisnika koja posjeduje datoteku

  • četvrti segment je isto sličan drugom, specificira pravo pristupa svih ostalih korisnika na sustavu

 • Znakovi rwx imaju slijedeće značenje:

  • r – mogućnost čitanja iz datoteke ili direktorija

  • w – mogućnost pisanja u datoteku ili direktorij

  • x – mogućnost pokretanja datoteke kao aplikaciju ili mogućnost ulaska u direktorij

 • Svaki znak može biti zamjenjen sa -, u tom slučaju to pravo je onemogućeno na toj datoteci.

Zadatak

 • Koja su prava pristupa definirana i za koga za datoteku primjer.txt prikazanu u tekstu?

Izmjena prava pristupa – naredba chmod

 • Ako smo vlasnik datoteke ili direktorija, možemo izmjeniti prava pristupa koristeći naredbu chmod.

 • Naredba chmod prima dva argumenta:

  • modifikato kojim zadajemo koje pravo želimo izmjeniti

  • naziv datoteke ili direktorija čije pravo pristupa izmjenjujemo

  chmod XYZ datoteka
  
 • Modifikator XYZ se sastoji od tri dijela:

  • X – specifikacija segmenta koji mjenjamo, u za vlasnika, g za grupu koja posjeduje datoteku, o za ostale korisnike, a za sva prava

  • Y – operaciju izmjene, + za dodavanje prava, - za uklanjanje prava

  • Z – pravo pristupa koje izmjenjujemo, r, w ili x

  chmod o-r primjer.txt
  

Zadatak

 • U komandnoj liniji izvršiti naredbu touch prazna.txt, koja kreira datoteku prazna.txt.

 • Provjeriti koja prava pristupa ima nova datoteka.

 • Dati svim ostalim korisnicima pravo čitanja iz datoteke.

 • Ukloniti pravo pisanja u datoteku grupi korisnika koja je vezana na datoteku.

Rad sa tekstualnim datotekama

Editor teksta nano

 • Na svim Linux sustavima u komandnoj liniji dolazi editor teksta nano.

 • Pokrećemo izmjenu ili izradu nove datoteke pozivom alata nano na slijedeći način:

  nano datoteka.txt
  
 • Nakon što smo završili unos ili izmjenu, datoteku možemo spremiti kombinacijom tipki <Ctrl> + x te pratiti upite na dnu ekrana.

 • Sve naredbe editora su navedene na dnu ekrana.

Naredbe za pregled sadržaja

 • Pregled sadržaja tekstualne datoteke naredbom less:

  • kao argument prima naziv tekstualne datoteke

  • sa tipkom <Space> ili tipkama gore i dolje prolazimo kroz datoteku

  • sa tipkom q izlazimo iz prikaza

 • Pregled prvih n linija u tekstualnoj datoteci sa head:

  • kao argument prima naziv tekstualne datoteke

  • ispisuje prvih 10 linija sa vrha tekstualne datoteke

  • kao parametar -n se može zadati da ispisuje n brojeva linija

  head datoteka.txt
  head -2 datoteka.txt
  
 • Pregled n linija sa kraja tekstualne datoteke sa tail:

  • isto kao head samo ispisuje linije sa kraja datoteke

 • Brojanje riječi i linija u tekstualnoj datoteci sa wc:

  • prima naziv datoteke kao argument

  • ispisuje tri broja: broj linija, broj riječi i broj znakova u datoteci

 • Sortiranje linija u datoteci naredbom sort:

  • prima naziv datoteke kao argument

  • ispisuje sve linije iz izvorne datoteke sortirane po abecednom redu

 • Konkatenacija i ispisivanje datoteka sa cat:

  • prima nijedan, jedan ili više naziva datoteka kao argumente

  • ispisuje datoteke zadanim redoslijedom u komandnu liniju

  • u slučaju da se pokrene bez argumenta, samo ponavlja unešeni tekst, unos se prekida sa <Ctrl> + d

Zadatak

 • Naredbom less pregledati sadržaj datoteke iz prethodnog zadatka.

 • Naredbom tail ispisati zadnje tri linije iz iste datoteke.

 • Ispisati sve sortirane linije iz datoteke.

 • Ispisati sadržaj cijele datoteke u terminalu.

Pretraga sadržaja datoteka sa grep

 • Naredba grep nam omogućuje pretragu sadržaja neke datoteke po zadanom uzorku.

 • Prima dva argumenta:

  • niz koji pretražujemo, ograđen navodnicima ""

  • datoteku koju pretražujemo

  grep "izraz" datoteka.txt
  
 • Pretraga je osjetljiva na mala i velika slova, u slučaju da želimo zanemariti veličinu slova potrebno je kao argument dodati -i.

Zadatak

 • U datoteci iz koju smo kreirali sa nano pretražiti jednu od riječi ignorirajući velika i mala slova.

Preusmjeravanje izlaza naredbi

 • Komandna linija bash omogućuje preusmjeravanje izlaza pojedinih naredbi u datoteke ili u druge naredbe.

 • Na taj način je moguće zapisati izlaz koji dobijemo ispisan na ekranu u neku datoteku ili nizati više naredbi za redom.

 • Operacije preusmjeravanja su:

  • > datoteka, zapisuje izlaz naredbe u datoteku

  • >> datoteka, doda izlaz naredbe na kraj već postojeće datoteke

  • < datoteka, naredbi na ulaz daj sadržaj datoteke

  • |, preusmjeri izlaz jedne naredbe na ulaz druge

  sort datoteka.txt | head -2
  cat dat1.txt dat2.txt > out.txt
  

Zadatak

 • U datoteku dupla.txt nadodati preusmjeravanjem sadržaj konkatenacije datoteke iz nano zadatka same sa sobom.

 • Iskoristite naredbu cat za izradu datoteke, izlaz naredbe preusmjerite u datoteku izlaz.txt. (Unos prekidate tipkama <Ctrl> + d na praznoj liniji)