Section author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov

Stablo direktorija

 • višekorijenski operacijski sustav za više više particija ima više korijenskih direktorija

  • primjerice, operacijski sustav Windows particije označava kao C:\, D:\, E:\, …

 • jednokorijenski operacijski sustav za više particija imaju jedan korijenski direktorij

  • operacijski sustavi slični Unixu mogu imati particije u direktorijima /, /home, /media/usbdisk, …

Uloga pojedinih direktorija u sustavu

 • Filesystem Hierarchy Standard definira naziv u ulogu direktorija u datotečnom sustavu

  • dugo vremena je bila aktualna verzija 2.3, siječanj 2004., trenutna aktualna je verzija verzija 3.0, ljeto 2012.

  • više informacija možete pronaći na stranici s dokumentima o FHS

 • /bin, /sbin, /lib – izvršne datoteke i bibliotečne datoteke

  • izvršne datoteke napravljene iz izvornog koda koji ima funkciju main()

  • bibliotečne datoteke napravljene iz izvornog koda koji nema funkciju main()

 • /dev sadrži u sebi uređaje

 • /etc sadrži konfiguracijske datoteke – one određuju kako se programi ponašaju

 • /root, /home/<ime_korisnika> su redom root direktorij administratora, kućni direktoriji ostalih korisnika

 • /proc, /sys sadrže u sebi inforamcije o sustavu (hardveru)

 • /lost+found sadrži dijelove datoteka koje su pronađene u datotečnom sustavu prilikom oporavka od pada sustava

 • /media, /mnt sadrži direktorije putem kojih je dostupna vanjska memorija (USB, fotoaparat, digitalna kamera..)

 • /opt unutar njega su poddirektoriji, najčešće sa komercijalnim programima koji se instaliraju drugačije od ostalog softvera

 • /tmp sadrži privremene datoteke

 • /var sadrži datoteke koje program koristi kod pokretanja (datoteke koje se mijenjaju dok program radi)

 • /usr, /usr/local sadrži programe razdijeljene po poddirektoirjima /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib, /usr/share

  • konvencija je da se softver koji se instalira putem upravitelja paketima (sustav sličan Apple Store-u i Google Play-u) postavlja u /usr, a softver koji administrator instalira mimo upravitelja paketima u /usr/local

Zadatak

 • Izlistajte sve obične i sakrivene direktorije i datoteke u vašem kućnom direktoriju.

 • Izlistajte sve direktorije u /home direktoriju. Što vidite?

 • Objasnite što se nalazi u sljedećim direktorijima:

  • /home/student12

  • /usr/include/c++/4.6

  • /dev/input

  • /etc/acpi

(Uputa: podsjetite se koje je značenje kratice ACPI.)

Rad s direktorijima, naredbe pwd i cd

 • pwd ispisuje putanju do radnog direktorija

 • cd mijenja radni direktorij u dani

  • bez argumenata vraća vas u kućni direktorij

 • <Tab> – kompletiranje imena datoteka i direktorija

  • postoji razlika između <Tab> i <Tab><Tab>

  • na sličan način kompletiraju se imena naredbi

  • na sličan način kompletiraju se nazivi parametara nekih naredbi (u novijm verzijama bash ljuske, datoteka /etc/bash_completion i direktorij /etc/bash_completion.d)

Zadatak

Isprobajte sljedeće naredbe i objasnite što rade:

 • cd

 • cd .

 • cd ..

 • cd ~

 • cd -

 • cd ../..

 • cd ./././..

 • cd ../.././.

 • cd ../../../../../..

 • . referira na trenutni direktorij

 • .. referira na direktorij iznad trenutnog

 • ../.. referira na direktorij iznad direktorija iznad trenutnog (tako možemo i dalje)

Naredbe mkdir i rmdir

 • mkdir stvara direktorij s danim imenom

 • rmdir briše (prazan) direktorij danog imena

Zadatak

 • U Vašem kućnom direktoriju napravite predloženu strukturu direktorija:

  studentXY ---------- Ispiti ------------- Ispit1 -------- 15102012
       |            |
       |            |----- Ispit2
       |
       |--------- Kolokviji ---------- Kolokvij1
       |            |
       |            |----- Kolokvij2 ----- Rjesenja
       |
       |--------- Seminari
       |
       |--------- DZ ----------------- Grafovi
  
 • Uđite u direktorij Ispiti i pokušajte izbrisati direktorij Ispit1. Što se događa?

 • Pozicionirajte se u direktorij Kolokviji i u jednoj naredbi pokušajte izbrisati sve poddirektorije koji se ondje nalaze.

 • Vratite se do direktorija Seminari i uđite u njega. Pokušajte ga izbrisati. Što se događa? Zašto?

 • Otiđite do svog kućnog direktorija i od tamo pokušajte izbrisati direktorij 15102012. Zašto ga ne možete izbrisati?

 • Uđite u direktorij Kolokvij i iz njega pokušajte izbrisati direktorij DZ. Možete li to učiniti? Zašto?

Dodatni zadatak

 • U svom kućnom direktoriju stvorite poddirektorij trnoruzica. Uđite u taj direktorij.

 • Stvorite direktorije mikimaus i minimaus.

 • Uđite u direktorij mikimaus.

 • Probajte sada izbrisati direktorij minimaus. Objasnite zašto to ne možete.

 • Vratite se u direktorij trnoruzica i izbrisite direktorij minimaus.

 • Isprobajte naredbe cd -, cd ../. i cd -/.. te objasnite što rade.

Apsolutno i relativno referenciranje

 • /home/vedran/radnidir

  • apsolutno referira na radnidir, radi od svugdje

  • apsolutno referenciranje kreće od korijenskog direktorija i ide do traženog direktorija, uvijek započinje sa /

 • radnidir

  • relativno referira na radnidir, radi samo kad se nalazimo u direktoriju /home/vedran

  • relativno referenciranje kreće od trenutnog direktorija i ide do traženog direktorija, nikad ne započinje znakom /

Zadatak

 • Izlistajte kućni direktorij korisnika prof:

  • apsolutnim referenciranjem iz svojeg kućnog direktorija,

  • apsolutnim referenciranjem iz korijenskog direktorija,

  • relativnim referenciranjem iz svojeg kućnog direktorija,

  • relativnim referenciranjem iz korijenskog direktorija.

 • Objasnite zašto prva dva dijela imaju isto rješenje.

 • Koji je vaš kućni direktorij na računalu na kojem trenutno radite?

 • U kojem se direktoriju nalazi moj kućni direktorij?

 • U kojem se direktoriju nalazi vaš kućni direktorij, a u kojem vaš home direktorij?

 • Imate li pristup kućnom direktoriju korisnika student08? Izlistajte sadržaj neke njegove datoteke.

Rekurzivnost u radu s direktorijima i datotekama

 • ls -R radi rekurzivno izlistavanje

  • izlista direktorij i njegove poddirektorije

  • na sličan način radi brisanje direktorija u kojem postoje poddirektoriji i datoteke

Zadatak

 • Koristeći naredbu ls izlistajte rekurzivno svoj kućni direktorij.

 • Izlistajte rekurzivno sljedeće direktorije:

  • /usr,

  • /usr/local (ovaj direktorij izlistajte dva puta: prvi put koristeći relativno, a drugi put apsolutno referenciranje).

 • Što se događa kada umjesto parametra -R koristite parametar -r? Isprobajte.

Ponovimo!

 • Navedite po jedan primjer za jednokorijenski i višekorijenski operacijski sustav.

 • Što je FHS?

 • Prisjetite se koja je uloga pojedinih direktorija u datotečnom sustavu.

 • Postoji li razlika između kućnog i home direktorija korisnika?

 • Na koji način možemo kompletirati nazive direktorija i datoteka?

 • Kako izglda referenca za trenutni (radni) direktorij? Kako za onaj jednu hijerarhijsku razinu više?

 • Ponovite razliku između apsolutnog i relativnog referenciranja.

 • Ako se nalazite u vlastitom kućnom direktoriju, napišite relativnu i apsolutnu adresu koja će vas odvesti do korijenskog direktorija.

 • Čemu služi rekurzivno izlistavanje direktorija?

 • Kakve informacije daje naredba pwd?