Section author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov, Anja Vrbanjac

Baratanje datotekama u datotečnom sustavu

Stvaranje, kopiranje, brisanje i preimenovanje datoteka

 • touch stvara praznu datoteku danog imena

 • rm briše datoteku danog imena

 • cp kopira datoteku danog imena u datoteku drugog danog imena; primjer:

  $ cp datoteka1 datoteka2 # kopira datoteke (prvu u drugu)
  
 • mv preimenuje (miče) datoteku danog imena; primjer:

  $ mv datoteka1 datoteka2 # premješta datoteku1 u datoteku2 i preimenuje ih
  

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju napravite direktorij zadatak1510 i uđite u njega.

 • U njemu napravite 3 datoteke: vjezba1, vjezba2 i vjezba3 jednom naredbom (linijom). Ispišite na ekran sadržaj datoteke vjezba2.

 • Izbrišite zatim datoteku vjezba1.

 • U istom direktoriju napravite i direktorij dir1.

 • Kopirajte datoteku vjezba3 u dir1, jednom koristeći reltivno a drugi put apsolutno referenciranje.

 • cp -r i rm -r označava rekurzivno kopiranje i brisanje, briše direktorij i sve datoteke i poddirektorije u njemu

  • kod mv ``naredbe, za razliku od ``cp i rm, nema potrebe za rekurzijom; radi se o preimenovanju

Zadatak

 • U Vašem kućnom direktoriju napravite predloženu strukturu direktorija:

  studentXY ------ Studij --------- Preddiplomski -------- DINP.txt
                |            |
                |----- Pravilnik.txt   |--- Raspored.txt
  
 • Kopirajte datoteku Pravilnik.txt u direktorij Preddiplomski.

 • Kopirajte sav sadržaj direktorija Preddiplomski, u direktorij Diplomski, koristeći apsolutno referenciranje.

 • Izbrišite direktorij Preddiplomski.

 • Direktorij Diplomski preimenujte u Dipl.

Dodatni zadatak

Provjerite čemu služi i kako se koristi program Midnight Commander (naredba mc).

Glob uzorci

 • mnogo radimo sa nazivima datoteka pa postoji mogućnost rada sa posebnim znakovima (koji nemaju doslovno značenje) da bismo brzo i lako specificirali nazive većeg broja datoteka

 • glob uzorci, globovi ili wildcards

  • koriste se za pretraživanje uzoraka koji odgovaraju zadanome

  • način da više datoteka koje imaju slična imena povežemo jednom naredbom

  • glob != regex, samo ima donekle sličnu sintaksu i namjenu

 • ? – jedan znak, bilo koji

 • * – bilo koliko bilo kojih znakova

 • [chars] – jedan znak, bilo koji od navedenih u zagradama, može i raspon oblika [A-Z], [a-z] ili [0-9]

 • `<:klasa:>`__ – zamjenjuje samo jedan, bilo koji znak koji je član navedene klase

  • najčešće korištene klase su: [:alnum:], [:alpha:], [:digit:], [:lower:], [:upper:]

 • \ – tzv. prekidni znak

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju stvorite poddirektorij Zadatci i u njemu datoteke zadatak, zadatek, zadatuk, zadatak1, zadatak2, zadatakABC, zadatakabc, zadacnica, zadacnicA, zad3 i dat05.

 • Jednom naredbom, koristeći se glob-om, izlistajte samo:

  • zadatak, zadatek, zadatuk;

  • zadatek, zadatuk;

  • samo datoteke koje na 8 mjestu naziva imaju veliko slovo

  • samo datoteke koje počinju slovom z, na 5 mjestu naziva im nije ni malo ni veliko slovo koja se po abecedi nalazi nakon slova s, i čiji naziv završava malim slovom

  • sve datoteke čiji naziv završava brojem manjim od 4

  • sve navedene datoteke

 • Isprobajte naredbu ls [^ad]* i razmislite o njezinom značenju.

 • Isprobajte naredbu ls {ab,dat,f}?? i razmislite o njezinom značenju.

 • Isprobajte naredbu cat *`<:upper:]1-4]. Što ona radi?

Pretraživanje datotečnog sustava

 • find u specificiranim direktorijima traži datoteke ili skupine datoteka

  • sintaksa: find <direktoriji> <uvjeti> (direktorij koji se pretražuje mora biti naveden prije uvjeta)

  • direktorij može biti dan korištenjem apsolutnog ili relativnog referenciranja

  • može koristiti regularne izraze parametar -regex

  • pregled često korištenih parametara:

   Parametar

   Ograničenje pretraživanja

   -user <ime korisnika>

   Samo datoteke određenog korisnika

   -size <veličina>

   Samo datoteke specifične veličine

   -type f

   Samo datoteke (ne direktoriji)

   -type d

   Samo direktoriji

   -name <ime datoteke>

   Samo datoteke određenog imena

   -atime <broj dana>

   Samo datoteke čije je vrijeme posljednjeg pristupa manje od navedenog u danima

   -amin <broj minuta>

   Isto kao iznad samo se navode minute umjesto dana

   -ctime <broj dana>

   Samo datoteke čije je vrijeme izrade manje od navedenog u danima

   -cmin <broj minuta>

   Isto kao iznad samo se navode minute umjesto dana

   -mtime <broj dana>

   Samo datoteke čije je vrijeme posljednje promjene manje od navedenog u danima

   -mmin <broj minuta>

   Isto kao iznad samo se navode minute umjesto dana

   -newer <datoteka>

   Samo datoteke stvorene prije određene datoteke

  • naredba je spora jer mora provjeriti svaki file koji se nalazi na zadanoj putanji

  • česte primjene:

   • brisanje nađenih datoteka naredbom find: find ... -exec rm {} \; ili find ... | xargs rm

   • pretraživanje nađenih datoteka: find ... -type f | xargs grep <izraz>

Zadatak

Napišite naredbu find kojom u svom kućnom direktoriju tražite datoteke koje počinju sa iz-, čiji ste vi vlasnik i kojima je pristupano u zadnjih 30 dana.

 • locate pretražuje bazu datoteka za datoteku koja u imenu sadrži dani niz znakova

  • sintaksa: locate <ime datoteke>

  • rezultat pretraživanja je puna putanja do tražene datoteke

  • pretražuje brže jer stvara bazu imena datoteka koje postoje u datotećnom sustavu te nema potrebe pretraživati svaku datoteku koja postoji na datotečnom sustavu; baza se osvježava naredbom updatedb, na većini modernih distribucija se pokreće automatski na dnevnoj bazi

Zadatak

Pronađite datoteku os-release.

 • which se koristi kada želimo saznati punu putanju do određene izvršne datoteke datoteke koja se nalazi u nekom od direktorija navedenom u varijabli okoline PATH

 • whereis pretražuje lokaciju izvornog koda, binarnih datoteka i stranica priručnika

  • pregled često korištenih parametara:

   Parametar

   Uloga

   -b

   traženje binarnih datoteka

   -m

   traženje stranica priručnika

   -s

   traženje izvršnog koda

Ponovimo!

 • Prisjetite se naredbi za stvaranje, brisanje i kopiranje datoteka. Koja naredba može primiti više argumenata?

 • Koja se naredba koristi za pomicanje neke datoteke u datotečnom sustavu? Koja za preimenovanje? Objasnite.

 • Što su globovi?

 • Koja je razlika između znakova ? i * kod globova?