Informatika (BioTech)

Todo

Nedostaju uvodne informacije o kolegiju.

Predavanja

Vježbe

Obrada dokumenata i prezentacija