Sveučilište u Rijeci
ODJEL ZA INFORMATIKU
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska 2020/2021. godina

RAČUNALNE MREŽE

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta: Računalne mreže
Studijski program: Sveučilišni preddiplomski studij informatike
Status predmeta: obvezatan/izborni
Semestar: 3.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave
- ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
- Broj sati (P+V+S): 30+30+0
Nositelj predmeta: v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
Ured: O-520
Vrijeme konzultacija: Utorkom od 12:00 do 14:00 po dogovoru e-mailom
Asistent:
E-mail:
Ured:
Vrijeme konzultacija:

DETALJNI OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje temeljnih znanja o računalnim mrežama, internetu, mrežnim aplikacijama i protokolima te vještina korištenja istih.

Uvjeti za upis predmeta

Položen predmet Osnove informatike.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Klasificirati i usporediti referentne modele arhitekture mrežnih računalnih sustava i navesti ulogu svakoj pojedinog sloja unutar referentnih modela.
I2. Objasniti način rada odabranih usluga i protokola pojedinih slojeva referentnih modela arhitekture mreža.
I3. Analizirati važnije internetske protokole korištenjem dokumentacije protokola i softverskih alata.
I4. Navesti izazove u domeni sigurnosti računalnih mreža i opisati rješenja koja odgovaraju na te izazove.
I5. Primijeniti protokole internetskog aplikacijskog sloja korištenjem odgovarajućih softverskih alata.
I6. Prepoznati i izraziti trendove razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije u domeni računalnih mreža.

Sadržaj predmeta

 • Osnovni pojmovi računalnih mreža i interneta. Rub i jezgra mreže. Osnovna svojstva mreža. Povijest razvoja umrežavanja računala i interneta.

 • Aplikacijski sloj. Web. Elektronička pošta. Sustav imena domena. Peer-to-peer aplikacije. Programiranje mrežnih aplikacija.

 • Transportni sloj. Multipleksiranje i demultipleksiranje. Prijenos podataka bez uspostave veze. Pouzdani prijenos podataka. Prijenos podataka s uspostavom veze. Upravljanje zagušenjem.

 • Mrežni sloj. Virtualni krug i datagram. Usmjerivač. Prosljeđivanje paketa i adresiranje na internetu. Usmjeravanje. Broadcast i multicast.

 • Sloj veze podataka. Raspoznavanje i ispravak pogrešaka. Veze i protokoli višestrukog pristupa. Preklopnici i lokalne mreže.

 • Bežične i mobilne mreže. Bežične veze. Bežične lokalne mreže. Pristup internetu putem mobilne mreže. Mobilnost.

Vrsta izvođenja nastave

 • [x] predavanja

 • [x] samostalni zadaci

 • [ ] seminari i radionice

 • [ ] multimedija i mreža

 • [x] vježbe

 • [x] laboratorij

 • [x] obrazovanje na daljinu

 • [ ] mentorski rad

 • [ ] terenska nastava

 • [ ] ostalo ___________________

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici i računalnom laboratoriju uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje sustava za udaljeno učenje.

Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Kurose, J. F. & Ross, K. W. Computer networking: a top-down approach. (Pearson, 2013).

 2. Peterson, L. L. & Davie, B. S. Computer networks: a systems approach. (Morgan Kaufmann, 2012).

 3. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Bažant, A., Gledec, G., Ilić, Ž., Ježić, G., Kos, M., Kunštić, M., Lovrek, I., Matijašević, M., Mikac, B. & Sinković, V. Osnovne arhitekture mreža. (Element, 2014).

 2. Halsall, F. Computer networking and the Internet. (Addison-Wesley, 2006).

 3. Tanenbaum, A. S. & Wetherall, D. Computer networks. (Pearson/Prentice Hall, 2011).

 4. Sterbenz, J. P. G. & Touch, J. D. High speed networking: a systematic approach to high-bandwidth low-latency communication. (Wiley, 2001).

 5. Comer, D. Computer networks and Internets. (Pearson, 2015).

 6. Comer, D. Internetworking with TCP/IP. (Pearson/Prentice Hall, 2013).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Odjela za informatiku). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

OBVEZE, PRAĆENJE RADA I VREDNOVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI

ECTS

ISHODI UČENJA

SPECIFIČNA AKTIVNOST

METODA PROCJENJIVANJA

BODOVI MAX.

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi

1,5

I1–I6

Prisutnost studenata i odgovaranje na pitanja nastavnika

Popisivanje (evidencija), Kahoot!

0

Eksperimentalni rad

1

I3, I5

Deset laboratorijskih vježbi

Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti

40

Kontinuirana provjera znanja

1,5

I3, I5

Dvije domaće zadaće

Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti

10

I1, I2, I4, I6

Online test na Merlinu

Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti; pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove

20

Završni ispit

1

I1, I2, I4, I6

Online test na Merlinu

Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti; pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove

30

UKUPNO

5

100

Obveze i vrednovanje studenata

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi

Nastava se odvija prema mješovitom modelu u kombinaciji klasične nastave u učionici i online nastave uz pomoć sustava za e-učenje Merlin (https://moodle.srce.hr/2020-2021/).

Eksperimentalni rad

Tijekom semestra bit će održano deset laboratorijskih vježbi koje će uključivati korištenje simulatora mreže, emulatora mreže te poslužiteljskih, klijentskih i pomoćnih aplikacija za izvođenje eksperimenata iz područja računalnih mreža na računalu prema danim uputama. Laboratorijske vježbe se izvode po modelu obrnute učionice (engl. flipped classroom) tako da student unaprijed dobiva nastavne materijale i zadatke za samostalnu pripremu putem sustava za e-učenje, a zatim na laboratorijskoj vježbi rješava zadatke i predaje rješenja koja se ocjenjuju. Student će rješavanjem zadanih zadataka na svakoj laboratorijskoj vježbi moći skupiti maksimalno 4 boda, dakle ukupno na svih deset laboratorijskih vježbi maksimalno 40 bodova.

U zadnjem će tjednu studentima koji nisu predali rješenja zadanih zadataka na nekoj od laboratorijskih vježbi biti dana mogućnost nadoknade jedne laboratorijske vježbe.

Kontinuirana provjera znanja

Domaće zadaće

Tijekom semestra bit će održane dvije auditorne vježbe i nakon svake od njih bit će zadana domaća zadaća. Student će nakon zadavanja svake od zadaća imati dva tjedna da preda rješenje i pritom će po zadaći moći skupiti maksimalno 5 bodova, što nosi ukupno maksimalno 10 bodova.

Online test

Tijekom semestra pisat će se online test na Merlinu koji će uključivati pitanja i zadatke iz dijela gradiva predavanja i na njemu će student moći skupiti maksimalno 20 bodova. Pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove.

Završni ispit

Završni ispit je online test na Merlinu koji uključuje pitanja i zadatke iz čitavog gradiva predavanja i na njemu će student moći skupiti maksimalno 30 bodova. Pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove.

Ocjenjivanje

Završni ispit

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35).

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A – 90%–100% (ekvivalent: izvrstan 5)

 • B – 75%–89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)

 • C – 60%–74,9% (ekvivalent: dobar 3)

 • D – 50%–59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)

 • F – 0%–49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 9. veljače 2021.

 • 23. veljače 2021.

Izvanredni:

 • 30. ožujka 2021.

 • 7. rujna 2021.

RASPORED NASTAVE – zimski (3.) semestar ak. godine 2020./2021.

Nastava će se na predmetu odvijati u zimskom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: utorkom od 10:15 do 11:45 u O-028

 • vježbe: petkom od 14:15 do 15:45 i 16:15 do 17:45 u O-350 i online

Tj.

Datum

Vrijeme

Prostor

Tema

Nastava

Izvođač

1.

6. 10. 2020.

10:15–11:45

O-028

Uvodne informacije o kolegiju. Osnovni pojmovi računalnih mreža i interneta. Rub i jezgra mreže

P1

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

1.

9. 10. 2020.

14:15–17:45

O-350

Priprema radne okoline za vježbe na računalima studenata

V1

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

2.

13. 10. 2020.

10:15–11:45

O-028

Osnovna svojstva mreža. Povijest razvoja umrežavanja računala i interneta

P2

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

2.

16. 10. 2020.

14:15–17:45

O-350

Instalacija softvera za vježbe na računalima studenata

V2

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

3.

20. 10. 2020.

10:15–11:45

O-028

Aplikacijski sloj. Web. Elektronička pošta

P3

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

3.

23. 10. 2020.

14:15–17:45

O-350

Auditorna vježba 1: Analiza računalnih mreža (IMUNES/CORE)

V3

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

4.

27. 10. 2020.

10:15–11:45

O-028

Sustav imena domena. Peer-to-peer aplikacije. Programiranje mrežnih aplikacija

P4

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

4.

30. 10. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 1: Snimanje i pregledavanje mrežnog prometa (Wireshark)

V4

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

5.

3. 11. 2020.

10:15–11:45

O-028

Transportni sloj. Multipleksiranje i demultipleksiranje. Prijenos podataka bez uspostave veze

P5

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

5.

6. 11. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 2: Komunikacija HTTP klijenta i poslužitelja (cURL, PHP)

V5

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

6.

10. 10. 2020.

10:15–11:45

O-028

Pouzdani prijenos podataka. Prijenos podataka s uspostavom veze. Upravljanje zagušenjem

P6

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

6.

13. 11. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 3: Konfiguracija HTTP poslužitelja (Apache)

V6

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

7.

17. 11. 2020.

10:15–11:45

O-028

Mrežni sloj. Virtualni krug i datagram

P7

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

7.

20. 11. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 4: Programiranje mrežnih aplikacija (Python)

V7

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

8.

24. 11. 2020.

10:15–11:45

O-028

Usmjerivač. Prosljeđivanje paketa i adresiranje na internetu

P8

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

8.

27. 11. 2020.

14:15–17:45

O-350

Auditorna vježba 2: Analiza TCP-ovih algoritama za upravljanje zagušenjem (ns-3)

V8

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

9.

1. 12. 2020.

10:15–11:45

O-359

Online test na Merlinu

P9

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

9.

4. 12. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 5: Konfiguracija svojstava i adresiranje podmreža (IMUNES/CORE)

V9

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

10.

8. 12. 2020.

10:15–11:45

O-028

Unutardomensko usmjeravanje. Broadcast i multicast

P10

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

10.

11. 12. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 6: Prevođenje mrežnih adresa i filtriranje paketa vatrozidom na mrežnom sloju (IMUNES/CORE)

V10

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

11.

15. 12. 2020.

10:15–11:45

O-028

Međudomensko usmjeravanje. Softverski definirano umrežavanje

P11

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

11.

18. 12. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 7: Usmjeravanje (IMUNES/CORE)

V11

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

12.

22. 12. 2020.

10:15–11:45

O-028

Sloj veze podataka. Raspoznavanje i ispravak pogrešaka. Veze i protokoli višestrukog pristupa

P12

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

12.

8. 1. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 8: Dinamička dodjela mrežnih adresa (IMUNES/CORE)

V12

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

13.

12. 1. 2020.

10:15–11:45

O-028

Preklopnici i lokalne mreže. Mreže podatkovnih centara

P13

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

13.

15. 1. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 9: Premošćenje i filtriranje okvira vatrozidom na veznom sloju (IMUNES/CORE)

V13

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

14.

19. 1. 2020.

10:15–11:45

O-028

Bežične i mobilne mreže. Bežične veze. Bežične lokalne mreže

P14

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

14.

22. 1. 2020.

14:15–17:45

online

Laboratorijska vježba 10: Mobilnost čvorova u bežičnim mrežama (IMUNES/CORE)

V14

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

15.

26. 1. 2020.

10:15–11:45

O-028

Pristup internetu putem mobilne mreže. Mobilnost

P15

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

15.

29. 1. 2020.

14:15–17:45

O-350

Nadoknada laboratorijske vježbe

V15

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

P – predavanja
V – vježbe

Napomena: Moguće su izmjene rasporeda nastave. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e-kolegiju.